Regulamin, którego akceptacja jest wymagana przez użytkownika w procesie rejestrowania się w Serwisie, a także podczas korzystania z niego. 

 

I. DEFINICJE

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: 

System Szybkich Płatności (System)

System polegający na udostępnieniu możliwości płacenia przelewami on-line oraz kartami kredytowymi za pośrednictwem wybranego operatora. System Szybkich Płatności dla uproszczenia nazywany jest też Systemem. 

Portal Szybkaplatnosc.pl (Portal)

Portal internetowy, który udostępnia możliwość korzystania z Systemu Szybkich Płatności w oparciu o platformę e-commerce, umieszczoną w publicznej sieci Internet. Portal Szybkaplatnosc.pl dla uproszczenia nazywany jest także Portalem – dane firmy zarządzającej: Witryna. 10-686 Olsztyn Boenigka 23, NIP 578-199-29-89, REGON 510679095

Operator

Operator bankowy lub inny operator świadczący na rzecz użytkownika systemu usługi finansowe polegające na pośrednictwie w przekazywaniu pieniędzy pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Użytkownik Systemu

Podmiot gospodarczy lub prywatny, który spełnia warunki Regulaminu Portalu i dokonał rejestracji w Systemie Szybkaplatnosc.pl w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika oraz uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal Szybkaplatnosc.pl. Dla uproszczenia nazywany także Użytkownikiem.

Konto użytkownika 

Prowadzone dla Użytkownika Portalu Szybkaplanosc.pl pod unikalna nazwą, umożliwiające korzystanie z Systemu Szybkich Płatności online za pomocą płatności szybkimi przelewami, kartami płatniczymi oraz innymi formami płatności elektronicznej oraz przekazywania płatności na wskazane przez użytkownika konto bankowe. 

Okres abonamentowy 

Okres opłaconej przez użytkownika usługi Systemu Szybkich Płatności przez 12 miesięcy lub ich wielokrotność.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Portal Szybkaplatnosc.pl udostępnia zarejestrowanemu użytkownikowi systemu możliwość korzystania z pośrednictwa płatności online za pomocą szybkich przelewów, kart kredytowych etc w oparciu o systemy operatorów bankowych lub innych operatorów.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SYSTEMU

 

1. Użytkownik Systemu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących korzystania przez niego z systemu szybkich płatności.

2. Użytkownik Systemu otrzymuje własne Konto Użytkownika umożliwiające mu korzystanie z Systemu Szybkich Płatności.

3. Użytkownik Systemu jest zobowiązany do rejestracji na Portalu Szybkaplatnosc.pl oraz do podania swoich danych rejestracyjnych takich jak pełna nazwa firmy, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

4. Użytkownik systemu może w każdym czasie zrezygnować z możliwości korzystania z serwisu. Warunkiem rezygnacji jest zgłoszenie jej telefoniczne (504 707 227) lub e-mailowo (info@szybkaplatnosc.pl).

5. Użytkownik systemu podpisze umowę z jednym z wybranych przez siebie operatorów oferujących usługi szybkich płatności. Portal szybkaplatnosc.pl udostępni użytkownikowi listę polecanych pośredników.

6. Użytkownik Systemu, który nie będzie przestrzegał postanowień niniejszego Regulaminu może zostać pozbawiony możliwości korzystania ze wszystkich bądź części świadczonych na jego rzecz usług w ramach Systemu.

7. Użytkownik systemu nie ma prawa do korzystania z Systemu w celach innych niż prowadzenie działalności określonej niniejszym Regulaminem.

8. Użytkownik Systemu ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczeń złożonych podczas rejestracji oraz niespełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU SZYBKAPLATNOSC.PL

 

1. Portal Szybkaplatnosc.pl dołoży wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia bezawaryjności i ciągłości działania Systemu Szybkich Płatności.

2. Portal Szybkaplatnosc.pl nie odpowiada za awarie i usterki w działaniu Systemu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego np. awaria systemu operatora lub zaprzestanie bądź zawieszenie działalności operatora świadczącego usługi Użytkownikowi Portalu Szybkaplatnosc.pl

3. Portal Szybkaplatnosc.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania wszystkich usług, świadczonych Użytkownikowi w przypadku naruszenia przepisów prawa, nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub innych działań naruszających dobre obyczaje.

4. Portal Szybkaplatnosc.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania usług Serwisu.

 

V. PŁATNOŚCI 

 

1. Jako opłatę za korzystanie z serwisu użytkownik systemu uiści 500 złotych jednorazowo z góry na rzecz Portalu Szybkaplatnosc.pl. Opłata ta umożliwia mu pełne korzystanie z usług portalu przez okres 12 miesięcy. W tym okresie nie będą pobierane od użytkownika żadne inne opłaty.

2. Po 12 miesiącach od od rejestracji użytkownik systemu ma prawo przedłużyć możliwość korzystania z systemu o okres kolejnych 12 miesięcy lub jego wielokrotność. Jako opłatę za korzystanie z systemu użytkownik systemu zapłaci kwotę 200 złotych za każdy rok z góry.

3. Wszelkie opłaty poniesione przez użytkownika na rzecz Portalu Szybkaplatnosc.pl są bezzwrotne. Wyjątkiem jest tutaj jedynie zaprzestanie świadczenia usług przez Portal Szybkaplatnosc.pl na rzecz Użytkownika systemu z winy Portalu.

4. Portal Szybkaplatnosc.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania, w trybie natychmiastowym, świadczenia wszelkich usług na rzecz Użytkownika Systemu, który zalega z płatnościami. Wznowienie świadczenia usług może zostać uzależnione od uiszczenia wszelkich opłat naliczonych, a niekoniecznie wymagalnych, na dzień wznowienia usługi.

5. Płatności na rzecz Portalu Szybkaplatnosc.pl powinny być przekazywane na wskazany Użytkownikowi rachunek bankowy lub poprzez System Szybkich Płatności.

6. Portal Szybkaplatnosc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika usług w każdym czasie. Zmiana cen nie będzie dotyczyła Użytkownika do końca opłaconego okresu abonamentowego czyli 12 miesięcy lub jego wielokrotności opłaconej z góry.

 

VI. ROZWIĄZANIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta po rejestracji oraz zaakceptowaniu przez użytkownika systemu Regulaminu. Ostateczną decyzję o zawarciu umowy podejmuje Portal Szybkaplatnosc.pl na wniosek osoby starającej się o wejście do systemu.

2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy w dowolnym czasie.

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Portal Szybkaplatnosc.pl ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a. Bezskutecznie upłynął termin określony w wezwaniach do zapłaty zaległych należności

b. Użytkownik systemu narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa

c.  Użytkownik systemu działa na szkodę Portalu Szybkaplatnosc.pl

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

1. Portal Szybkaplatnosc.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem iż nowy regulamin nie dotyczy użytkowników do końca opłaconego przez nich okresu abonamentowego – chyba, że użytkownik wyrazi na to zgodę.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

3. Użytkownik systemu ma prawo do składania reklamacji w dogodnej dla niego formie. Reklamację można złożyć telefonicznie (504 707 227) lub e-mailowo (info@szybkaplatnosc.pl). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych.